TỔNG HỢP CÁC GÓI INTERNET - TRUYỀN HÌNH HOME MESH+

Home Mesh+ 1

Home Mesh+ 1

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME MESH+ 1: 100Mbps

 • Gói cước 205.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói cước 225.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói cước 235.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Mesh+ 2

Home Mesh+ 2

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME MESH+ 2: 150Mbps

 • Gói 1: 220.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 2: 230.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 3: 250.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 4: 260.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Mesh+ 3

Home Mesh+ 3

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME MESH+ 3: 200Mbps

 • Gói 249.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 259.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 279.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 289.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Mesh+ 4

Home Mesh+ 4

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME MESH+ 4: 200Mbps

 • Gói 259.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 269.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 289.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 299.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Messh+ 5

Home Messh+ 5

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME MESH+ 5: 200Mbps

 • Gói 319.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 329.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 349.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 359.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box nâng cao.

 BẢNG TỔNG HỢP CÁC GÓI CƯỚC HOME MESH+ CỦA VNPT:Bảng tổng hợp các gói cước internet home mesh plus của VNPT